Valdžio Celmo kalba skirta Baltų krivūlei 2016

Valdžio Celmo kalba skirta Baltų krivūlei 2016

 

BALTŲ KRIVULĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2016-05-31                                                                  Valdis Celms, LDS viršaitis

BALTŲ KRIVULĖ yra kasmetinę baltų tradicinių dvasinių bendrijų atstovų sueiga ir tai  yra geriausias būdas mums, kuriuos kadaise išskyrė istorija, vėl ir vėl susitikti, susipažinti ir suartėti.

Iš šių susitikimų mes laukiame išmintingų, į ateitį nukreiptų sprendimų, galingo susijaudinimo ir kartu buvimo pojūtį, kuris suteikia energijos visam tolimesniam gyvenimui ir vystymuisi. Šio noro pagrindas – gilus mūsų savitarpio priedermės  suvokimas jau dešimt tūkstančių metų esančiam baltų dvasiniam pasauliui – baltų dievturystei arba religijai, jos kultūrai ir gyvensenai. Šio noro pagrindas yra nenuslopinama baltų laisvės ir nepriklausomybės dvasia ir savo nepakartojamo ypatumo pajautimas.

Apie visą tai mąstant ir atsižvelgiant į BALTŲ KRIVŪLĖS patirtį, o visų pirma  latvių ir lietuvių, bet plačiau žvelgiant, į  visų baltų senųjų žemių  gyvenančių tautų dvasinės vienybės idėją, leiskite pateikti kelis apmąstymus apie pačios krivūlės vidinę struktūrą ir veiklą:

 • Baltų krivūlės jau savo pirmuose nutarimuose numatė tuos idealus, kuriais mums reikia vadovautis gvildenant dabarties klausimus. Nubrėžė artimesnius ir tolimesnius uždavinius ir tikslus, kuriuos šiandien mums reikia pasiekti.
 • Krivulėse palaipsniui išryškėjo mūsų bendradarbiavimo būdai ir išraiškos, kurios mums padeda betarpiškai suartėti ir pajusti mūsų dvasinių vertybių esmę.
 • Sėkmingai buvo rasta daugelis raktinių žodžių, kaip pavyzdžiui, Baltų palikimo arealas, ir kt.
 • Kiekvienai krivūlei buvo nubrėžta sava susitikimo tema ir iš jos išplaukiančios paskaitos, skaitymai, diskusijos.
 • Po jų sekė viena ar kelios „Vienybės“ ir kitos ugnies apeigos, parinktoje vietoje, laike ar suderinant kitas aplinkybės.
 • Buvo skelbiamas baigiamasis nutarimas, kuris apibudina situaciją, norus ir svajones.

Šią įvairovę paįvairindavo kokia meno  ar amatininkų paroda, apeiginės Dievo dainos koncertuose arba dainavimas kartu, išvykos į šventvietes, asmeniniai susitikimai,  ir visą tai yra gerai. Vystėsi ir stiprėjo ryšiai tarp įvairių baltų tradicinės dvasinės gyvensenos grupių.

Apie šią daugialypę,  kryptingą veiklą esu girdėjęs ir gerus, ir kritiškus žodžius. Mėginsiu juos trumpai aptarti:

Renginiai netikslingi. Diskusijų dalyviai  neatstovauja vieningai sampratai, dvasinei patirčiai ir atstovybės lygiui. Dėl to ir pasirašyti dokumentai, nors jie ir skelbia teisingas mintis ir idėjas, visgi skamba kaip norai, bet jų reikšmės ir įtakos visgi negalima nuneigti.

Neaiški yra atstovavimo  ir dokumentų pasirašiusiųjų įgaliojimai. Jeigu tai yra susitikusių ir esančių krivūlės dalyvių nuomonės, tebūnie, bet jeigu tai yra veiklos dokumentas ir uždavinių sąrašas kitiems – ir tiems, kurie nedalyvauja-kodėl ir kam tai reikalinga?

Iškyla keli klausymai.

Iš tiesų mūsų rezoliucijos, kvietimai ir pranešimai visai nepeiktini, jie visi yra didesnės eigos sudėtinė dalis, jie išlaiko žmonių sąmonėje IDEALĄ , idealą kuriuo vadovautis.

Tai kas daroma ir tai ką reiktų daryti nesutampa. Klausimas galu gale yra apie tai, ar esame savo sąmonėje ir veikloje ganėtinai pastovūs ir pilnaverčiai. Ar esame savos istorijos subjektas, ar tiktai atsakinėjame į kitų veiklos išraiškas.

Baltų krivūlė parodo, jog baltų vienybę pradedam suvokti, pajusti vis platesniu, gilesniu masteliu. Patys norime būti savos kultūros ir priedermės kūrėjai ir puoselėtojai, taigi veiklos atstovai.

Istorijos subjektas yra tas, kuris daro ir veikia. Bet ši veikla surišta su realiais resursais arba lėšomis – žmonėmis, kurių pagalba vystoma veikla, kuri surišta su atitinkamomis technologijomis arba būdais, kaip šią veiklą atliekame, ir pagaliau – tikslai,  kurių dėka pati veikla vyksta ir yra reikalinga.

Tikslai yra tampriai susiję su idealais, su sąmonės tobulinimu, jos pakėlimu į vis aukštesnį lygį, taip kuriant aplinką, kurioje atsirastų nacionalinio mąsto asmenybės, būtų pateiktos vis geresnės ir toliaregiškos mintys, ir t.t. Jeigu  atsisakoma idealų, jų nepuoselėjame, visa eiga gali vykti priešinga kryptimi, o tai veda į išsigimimą, iškrypimą ir ARdą, į vis žemesnį sąmonės lygį, iki nuosmukio.

Šiandien mes esame liudininkai judėjimo dvejomis kryptimis.  Vyksta dvasinė kova. Kas nugalės? Kokia mūsų vieta, ką galime realiai daryti?

Jeigu mes norime daryti įtaka aplinkai, šias polit-technologijos ir politikos pasienio ruožų teorijos nuostatas reikia žinoti, o taip pat ir panaudoti: 

 • Tai reiškia, siekiant idealų ir nubrėžiant tikslus, svarbu įvertinti žmonių resursus ir būdus, kaip šiuos tikslus pasiekti. Arba numatyti tiktai tokius tikslus, kurių įgyvendinimui mūsų resursai ir būdai yra pakankami. Subjektas, resursai, technologijos, tikslai – šie keturi elementai savitarpiai yra suvienyti, trūkstant vieno iš jų, veiklos subjekto nebus. Šiuo požiūriu ir žmogus pats sau yra kaip resursas.
 • Arba, pažiūrėti ar nesame užmiršę savo bendraminčių kitose visuomeninėse organizacijose, draugijose ir įstaigose. Ar pakankamai bendradarbiaujame su šalia esančiais ir užimančiais aukštesnius ar žemesnius postus.
 • Ar vienybės nesuvokiame, kaip vienodumo arba mūsų priklausomumo kokiai nors priimtai nuostatai su viena centralizuota valdžia?
 • Galbūt reikia kurti bendradarbiavimo tinklo lauką su daugybe mažų  šalimais  esančių kuopelių (manau tai jau vyksta), kur susitariame dėl vertybių, o ne personalijų ir vienybės ieškoti įvairovėje, kuriose galbūt būtų leistina vadovaujančių dvasinių sambūrių vadovų taryba.
 • Labai daug reikia nuveikti savitarpio bendravimo ir vieningos baltų žiniasklaidos sukūrimui, stiprinimui ir puoselėjimui. TV laidos ir pasikeitimai žiniomis apie istoriją ir įvykius baltų žemėse ir valstybėse. Tuo tikslu yra priimti sprendimai įvairiuose latvių ir lietuvių susitikimuose, bet viskas paliko be realaus įsikūnijimo. Realus ir reikalingas žingsnis būtų suvienytas BALTŲ KRIVŪLĖS žinių portalas tarptautiniame tinklapyje.
 • Žinoma, yra dar daug kitu klausimų, bet juos gvildenant, patiems reikia būti stipresniems, įgudusiems, geresniems ir išmintingesniems. BALTŲ KRIVŪLĖ, kaip mūsų kasmetinis susitikimo būdas daug ką gali nuveikti.

Turime ir kitų kelių, kuriuos reikia išnaudoti vardan garbingo savo tradicijų atgaivinimo, švenčiant metines šventes ir iškilmes, su gerumu ir įsitikinimu atverti šalia esančių žmonių širdis, kelti juose baltų savitarpio priedermės sąvoką, tobulinti sielą Dievo patarimo išminties ir taurumo dvasia.

Lai išsipildo Dievo patarimas,
Lai pildosi Laimos nutarimas,
Iš Maros-sveikatą,
Iš Perkūno – jėgą ir galią!

Sveikinu 2016 metų baltų krivūlės jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Oškiniuose (Lenkija) dalyvius!

Dievas  duos, Laima  laimins – 2017 metų Baltų krivūlę rengsime  Latvijoje-Luostenės šventvietėje, Liepsaloje, prie Pliavinių. Iki pasimatymo ! Ir tebūnie!                                                                                                  

 Su Dievulio padėjimu, viską galime pasiekti!

 

 

2 thoughts on “Valdžio Celmo kalba skirta Baltų krivūlei 2016

 1. Labai protingas straipsnis. Tik nepaminėta nemalonus rūpestis:;
  lietuviai — latvių, o latviai — lietuvių kalbų privalo kuo skubaiau
  mokytis, nes , ypač intelektualesnes problemas aptarinėjančius
  straipsnius tenka vienų kitiems siųsti, išvertus į rusų ( o jaunimui
  į anglų ) kalbas

 2. Ir dar… Gerbiamas Pranešėjau, visi Gerbiamieji Prigimtinio tikėjimo ir pasaulėžiūros skeidėjai, PATRIOTAI, jau 26 metus mūsų tauta yra naikinama naujausiomis politinėmis – bankinėmis- ekonominėmis priemonėmis .Per tuos lyg ir LAISVĖS metus iš Tėvynės buvo priversti išvykti daugiau kaip du milijonai jaunų, išsilavinusių tautiečių. Lietuvoje beliko seneliai, invalidai ir turčiai, bei jų nugirdyti vargšeliai – alkoholikai. Brangusis pranešėjau, Mielieji Bičiuliai – bendraminčiai, kodėl Jums nekyla GELBĖJIMOSI MINČIŲ, VIENIJIMOSI PRIEŠ PASAULIO ELITĄ, SUKŪRUSIĄ MAŽŲJŲ TAUTŲ NAIKINIMO PROGRAMAS? Mūsų tauta viena pirmųjų pasmerkta sunaikinimui, O Jūs nė žodžio apie gelbėjimąsi neužsimenate. Manau, kad Kriviai- Vaidilos ir Vaidilutės PRIVALOTE KELTI TAUTĄ NE TIK DVASIŠKAI, BET IR SAVĘS IŠLIKIMO VIENIJIMUI, GYNYBAI.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.